top of page

Brittani Scholarship Fund Partners

Public·15 members

Nic Smiesznego  • \r\nPosiadamy w ofercie publikacje akademickie oraz szeroki wyb\u00F3r ksi\u0105\u017Cek z literatury polskiej i zagranicznej. W naszych zbiorach znajd\u0105 Pa\u0144stwo publikacje z ka\u017Cdej interesuj\u0105cej dziedziny naukowej, mi\u0119dzy innymi:\r\n\r\nNauk humanistycznych\r\nNauk spo\u0142ecznych\r\nNauk ekonomicznych\r\nNauk przyrodniczych\r\n\r\nOpr\u00F3cz fachowej literatury specjalistycznej obejmuj\u0105cej publikacje akademickie, napisane przez najwi\u0119kszych fachowc\u00F3w z danej dyscypliny, oferujemy szeroki wachlarz ksi\u0105\u017Cek z literatury pi\u0119knej, zar\u00F3wno polskiej, jak i zagranicznej.\r\nDzia\u0142 literacki jest na bie\u017C\u0105co uzupe\u0142niany o nowo\u015Bci i bestsellery rynku wydawniczego, ale nie zawiedzie tak\u017Ce tych z Pa\u0144stwa, kt\u00F3rzy pragn\u0105 zaopatrzy\u0107 si\u0119 w nie\u015Bmiertelne klasyki. Dzia\u0142 literatury pi\u0119knej podzielony zosta\u0142 przez nas na poddzia\u0142y zwi\u0105zane z literatur\u0105 m\u0142odzie\u017Cow\u0105, a tak\u017Ce r\u00F3\u017Cnorodnymi gatunkami, na przyk\u0142ad gatunkiem fantastycznym, spo\u0142eczno-obyczajowym, science fiction i wieloma innymi. W ka\u017Cdej z kategorii znajd\u0105 Pa\u0144stwo pozycje uporz\u0105dkowane wed\u0142ug popularno\u015Bci, nowo\u015Bci, a tak\u017Ce alfabetycznie i wed\u0142ug wydawnictwa, co u\u0142atwi proces poszukiwa\u0144 i decyzj\u0119.\r\nW naszej ofercie znajd\u0105 Pa\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C praktyczne albumy i s\u0142owniki, podr\u0119czniki szkolne i akademickie, przewodniki turystyczne i mapy, a tak\u017Ce publikacje w formie audiobook\u00F3w, kt\u00F3rych mo\u017Cna s\u0142ucha\u0107 w podr\u00F3\u017Cy.\r\nOsobn\u0105 kategori\u0119 stanowi\u0105 ksi\u0105\u017Cki obcoj\u0119zyczne, szczeg\u00F3lnie przydatne dla os\u00F3b chc\u0105cych aktywnie \u0107wiczy\u0107 umiej\u0119tno\u015Bci j\u0119zykowe oraz \u0142\u0105czy\u0107 przyjemne z po\u017Cytecznym. Pojawiaj\u0105 si\u0119 w niej r\u00F3wnie\u017C ksi\u0105\u017Cki, kt\u00F3re na razie nie doczeka\u0142y si\u0119 t\u0142umaczenia na j\u0119zyk polski, a kt\u00F3re zas\u0142uguj\u0105 na to, by polscy czytelnicy si\u0119 z nimi zapoznali.\r\nZach\u0119camy r\u00F3wnie\u017C do zapoznania si\u0119 z bogat\u0105 kolekcj\u0105 czasopism.\r\nKa\u017Cda z kategorii ksi\u0105\u017Cek jest regularnie uzupe\u0142niana, by wychodzi\u0107 naprzeciw potrzebom ka\u017Cdej czytelniczki i czytelnika."},"url":"\/Ksiazki\/Publikacje-akademickie,2195457,k.html","value":"Publikacje akademickie","shortValue":"Publikacje akademickie","description":"Publikacje akademickie s\u0105 niezb\u0119dn\u0105 pomoc\u0105 dydaktyczn\u0105 dla student\u00F3w i wyk\u0142adowc\u00F3w. W tej kategorii zebrali\u015Bmy dla Pa\u0144stwa teksty specjalist\u00F3w z takich dziedzin, jak nauki humanistyczne, nauki spo\u0142eczne, ekonomiczne, medyczne, \u015Bcis\u0142e i przyrodnicze. Ka\u017Cda taka kategoria zawiera podkategorie, aby poszukuj\u0105cy ksi\u0105\u017Cki z konkretnego tematu w \u0142awy spos\u00F3b nawigowali.\r\nZnajdziecie tu Pa\u0144stwo nie tylko podr\u0119czniki, ale r\u00F3wnie\u017C inne materia\u0142y edukacyjne, takie jak zeszyty \u0107wicze\u0144, atlasy i inne opracowania. Tego typu publikacje okazuj\u0105 si\u0119 niezb\u0119dne z procesie uczenia si\u0119, niezale\u017Cnie od etapu edukacyjnego.\r\nWierzymy, \u017Ce tylko ksi\u0105\u017Cki tworzone przez specjalist\u00F3w b\u0119d\u0105 najbardziej godnym zaufania \u017Ar\u00F3d\u0142em wiedzy, zw\u0142aszcza dla student\u00F3w, kt\u00F3rzy poszukuj\u0105 wsparcia i wskaz\u00F3wek przed egzaminami, zaliczeniami czy do pisania pierwszych, samodzielnych prac naukowych.\r\nAutorzy publikacji akademickich dziel\u0105 si\u0119 swoim do\u015Bwiadczeniem i wszechstronn\u0105 wiedz\u0105, by adepci sztuk wszelakich mogli w \u0142atwiejszy spos\u00F3b przyswoi\u0107, uporz\u0105dkowa\u0107 i utrwali\u0107 materia\u0142.\r\nCo wi\u0119cej, publikacje zawarte w tej kategorii nale\u017C\u0105 do sprawdzonych wydawnictw naukowych. Opr\u00F3cz ksi\u0105\u017Cek Wydawnictwa PWN, znajd\u0105 Pa\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C materia\u0142y wydawnictw Uniwersytetu Jagiello\u0144skiego, \u0141\u00F3dzkiego, Wydawnictwa Naukowego UAM, a tak\u017Ce naukowych wydawnictw zagranicznych, ciesz\u0105cych si\u0119 renom\u0105 na ca\u0142ym \u015Bwiecie, takich jak Cambridge University Press.\r\nStudenci, nauczyciele akademiccy i praktycy pracuj\u0105cy ju\u017C w zawodzie \u2013 wszyscy znajd\u0105 odpowiedni\u0105 dla nich publikacj\u0119 naukow\u0105 z interesuj\u0105cego ich tematu.","url":"\/Ksiazki\/Nauki-humanistyczne,2195458,k.html","value":"Nauki humanistyczne","shortValue":"Nauki humanistyczne","description":"","url":"\/Ksiazki\/Filologia-polska,2195459,k.html","value":"Filologia polska","shortValue":"Filologia polska","description":"Ta kategoria to prawdziwa skarbnica wiedzy dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w literatury i j\u0119zyka polskiego, niezale\u017Cnie od tego, czy zajmuj\u0105 si\u0119 kt\u00F3r\u0105\u015B z tych dziedzin zawodowo czy wy\u0142\u0105cznie hobbystycznie, umo\u017Cliwiaj\u0105ca poznanie dziej\u00F3w literatury ojczystej i j\u0119zyka, a tak\u017Ce kultury j\u0119zyka polskiego i znajomo\u015Bci zasad poprawno\u015Bci j\u0119zykowej.\r\nPrezentujemy tu bardzo szeroki wyb\u00F3r fachowych publikacji z zakresu historii i teorii literatury polskiej, wybitne dzie\u0142a pisarzy i poet\u00F3w polskich, a tak\u017Ce - ponadczasow\u0105, zawsze aktualn\u0105 i jedyn\u0105 tego typu seri\u0119 na polskim rynku, stworzon\u0105 przez najwybitniejszych specjalist\u00F3w z najwa\u017Cniejszych o\u015Brodk\u00F3w akademickich w kraju - \u201CWielka Historia Literatury Polskiej\u201D, syntetycznie prezentuj\u0105c\u0105 polskie pi\u015Bmiennictwo i literatur\u0119 od czas\u00F3w \u015Bredniowiecza do 1945 roku, bez kt\u00F3rej nie obejdzie si\u0119 \u017Caden student polonistyki.\r\nRekomendujemy ponadto znakomite pozycje z dziedziny edytorstwa oraz j\u0119zykoznawstwa, a szczeg\u00F3lnej uwadze polecamy zw\u0142aszcza fachowe podr\u0119czniki, s\u0142owniki i poradniki w zakresie ortografii, pisowni, stylistyki, fonetyki, semantyki, etymologii, sk\u0142adni. W\u015Br\u00F3d wiod\u0105cych wydawc\u00F3w publikacji dost\u0119pnych w tej kategorii niekwestionowanym liderem pozostaje Wydawnictwo Naukowe PWN, powszechnie znane m. in. z szerokiej oferty s\u0142ownik\u00F3w j\u0119zyka polskiego. Tu znajd\u0105 Pa\u0144stwo takie ponadczasowe bestsellery jak \u201EWielki s\u0142ownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji\u201D pod red. nauk. Edwarda Pola\u0144skiego, \u201EWielki s\u0142ownik poprawnej polszczyzny PWN\u201D Andrzeja Markowskiego czy liczne s\u0142owniki specjalistyczne, tworzone przez najwybitniejszych specjalist\u00F3w z zakresu j\u0119zykoznawstwa. Mi\u0142o\u015Bnicy nowych technologii tak\u017Ce nie b\u0119d\u0105 zawiedzeni, odnajduj\u0105c w naszej ofercie tak\u017Ce elektroniczne s\u0142owniki j\u0119zyka polskiego.\r\nZapraszamy do zakup\u00F3w wszystkich, kt\u00F3rzy interesuj\u0105 si\u0119 histori\u0105 literatury i kultur\u0105 j\u0119zyka polskiego, zw\u0142aszcza tych z Pa\u0144stwa, dla kt\u00F3rych wa\u017Cne s\u0105 umiej\u0119tno\u015Bci poprawnego formu\u0142owania wypowiedzi w mowie i pi\u015Bmie, kt\u00F3rzy d\u0105\u017C\u0105 do wykszta\u0142cenia wysokich kompetencji j\u0119zykowych, dla kt\u00F3rych wa\u017Cna jest znajomo\u015B\u0107 literatury i bieg\u0142o\u015B\u0107 w interpretacji tekst\u00F3w literackich i kt\u00F3rzy po prostu kochaj\u0105 j\u0119zyk polski i literatur\u0119 polsk\u0105.","url":"\/Ksiazki\/Literaturoznawstwo,2195467,k.html","value":"Literaturoznawstwo","shortValue":"Literaturoznawstwo","description":"","url":"\/Ksiazki\/Historia-literatury,2195468,k.html","value":"Historia literatury","shortValue":"Historia literatury","description":"","url":"\/Ksiazki\/Historia-literatury-polskiej,2195473,k.html","value":"Historia literatury polskiej","shortValue":"Historia literatury polskiej","description":"W kategorii Historia literatury polskiej znajd\u0105 Pa\u0144stwo publikacje teoretyczne, lektury i pozycje z dziedziny literatury pi\u0119knej polskiej. \r\nW zakres literatury polskiej wchodz\u0105 teksty pisane polszczyzn\u0105 lub w jej dialektach, powsta\u0142e na terytorium Polski lub pisane przez pisarzy o polskiej proweniencji poza jej granicami.\r\n\u0179r\u00F3de\u0142 literatury polskiej upatruje si\u0119 jednak w \u015Bredniowieczu i s\u0105 one zwi\u0105zane z \u0142acin\u0105, przede wszystkim hagiograficznymi tekstami.\r\n W XIII wieku dynamicznie zacz\u0119\u0142o si\u0119 rozwija\u0107 pi\u015Bmiennictwo polskie, co zaowocowa\u0142o g\u0142\u00F3wnie tekstami ko\u015Bcielnymi, na przyk\u0142ad psa\u0142terzami.\r\nNajwi\u0119kszy rozw\u00F3j nast\u0105pi\u0142 jednak w epoce renesansu, kiedy tworzyli Miko\u0142aj Rej oraz Jan Kochanowski. Pisarze Ci przyczynili si\u0119 do dynamicznych zmian w polszczy\u017Anie i do ustabilizowania si\u0119 wielu form j\u0119zykowych, a przede wszystkim do ustania prymatu j\u0119zyka \u0142aci\u0144skiego nad j\u0119zykiem ojczystym.\r\nW kategorii Historia literatury polskiej zamie\u015Bcili\u015Bmy przewodniki po epokach literackich, dzi\u0119ki kt\u00F3rym czytelnicy i czytelniczki b\u0119d\u0105 mogli na przyk\u0142adach prze\u015Bledzi\u0107 zmiany przebiegaj\u0105ce w polszczy\u017Anie. Tego rodzaju kompendia stanowi\u0107 mog\u0105 doskona\u0142e uzupe\u0142nienie teorii gramatyki historycznej j\u0119zyka polskiego, z ich pomoc\u0105 odbiorcy mog\u0105 wykroczy\u0107 poza sztywne formu\u0142y i na w\u0142asne oczy zobaczy\u0107, jak zmienia\u0142a si\u0119 literatura polska na prze\u0142omie wiek\u00F3w. Publikacje te stanowi\u0105 r\u00F3wnie\u017C doskona\u0142\u0105 pomoc dydaktyczn\u0105 dla student\u00F3w wszystkich lat filologii polskiej, kt\u00F3rzy poszukuj\u0105 uporz\u0105dkowanej wiedzy o tle historyczno-kulturowym epok, ich tw\u00F3rcach, najwa\u017Cniejszych pr\u0105dach, nurtach, dzie\u0142ach.\r\nW\u015Br\u00F3d tego rodzaju pozycji najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015Bci\u0105 od wielu pokole\u0144 student\u00F3w cieszy si\u0119 seria wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN \u201EWielka historia literatury polskiej\u201D. Ka\u017Cdy poszczeg\u00F3lny tom tego cyklu zosta\u0142 po\u015Bwi\u0119cony innej epoce, a autorami s\u0105 specjali\u015Bci literaturoznawcy specjalizuj\u0105cy si\u0119 w danym okresie. To pozycje ju\u017C kultowe na rynku.\r\nW\u015Br\u00F3d zbior\u00F3w Wydawnictwa PWN znajduje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ciekawa propozycja autorstwa wybitnego historyka literatury Andrzeja Z. Makowieckiego. Ksi\u0105\u017Cka \u201E1600 postaci literackich\u201D to oryginalny przewodnik po \u015Bwiecie bohater\u00F3w literatury polskiej. Publikacja zawiera informacje u\u0142o\u017Cone has\u0142owo, dzi\u0119ki czemu czytelnicy maj\u0105 zapewnion\u0105 \u0142atwo\u015B\u0107 wyszukiwania tre\u015Bci. To b\u0142yskotliwie napisany przewodnik po literackich \u015Bwiatach i \u015Bwietne rozpocz\u0119cie przygody z polskimi dzie\u0142ami literatury.\r\nAmbitnym uczniom polecamy z kolei wyj\u0105tkow\u0105 propozycj\u0119 wydawnicz\u0105 \u2013 tablice naukowe Wydawnictwa GREG, \u0142\u0105cz\u0105ce w sobie informacje o j\u0119zyku polskim, literaturze oraz j\u0119zykach obcych. Dzi\u0119ki tej pomocy dydaktycznej humani\u015Bci stan\u0105 si\u0119 prawdziwymi erudytami.","url":"\/Nic-smiesznego,68453176,p.html","value":"Ni\u0107 \u015Bmiesznego","shortValue":"Ni\u0107 \u015Bmiesznego","description":"Ksi\u0105\u017Cka stanowi udan\u0105 pr\u0026oacute;b\u0119 rozpoznania historii komizmu literackiego w Polsce. Om\u0026oacute;wione zosta\u0142y pod tym k\u0105tem wybrane pr\u0105dy artystyczne: futuryzm, socrealizm, postmodernizm oraz literatura wojny i okupacji, tw\u0026oacute;rczo\u015B\u0107 drugiego obiegu, problematyka emigracyjna oraz poetyki autorskie - B.Schulz, W. Gombrowicz, A.\u015Awierszczy\u0144ska, T.R\u0026oacute;\u017Cewicz.Prezentuj\u0105c tak szerok\u0105 panoram\u0119 zjawisk z polskiej literatury wsp\u0026oacute;\u0142czesnej w dziedzinie komizmu, monografia stanie si\u0119 z pewno\u015Bci\u0105 pozycj\u0105 obowi\u0105zkow\u0105 nie tylko dla literaturoznawc\u0026oacute;w, ale i dla badaczy wsp\u0026oacute;\u0142czesnej filozofii kultury i socjologii zajmuj\u0105cych si\u0119 fenomenem \u015Bmiechu, \u017Cartu, karykatury, szyderstwa itd., a tak\u017Ce dla historyk\u0026oacute;w sztuki nowoczesnej i ponowoczesnej."];dataLayer.push( ecommerce: null );dataLayer.push('ecommerce' : 'detail' : 'actionField': 'list': null,'products': ['name': "Ni\u0107 \u015Bmiesznego",'id': "9788323217374",'price': "49.91",'brand': "Wydawnictwo Naukowe UAM",'category': "Historia literatury polskiej",'variant': "book",],'productCategory' : breadCrumb[1] ? breadCrumb[1].value : null,'productSubCategory': breadCrumb[2] ? breadCrumb[2].value : null,'productDomain': breadCrumb[3] ? breadCrumb[3].value : null,'productAuthor' : "id":72482999,"personAlias":"id":72384692,"name":null,"surname":null,"secondaryName":null,"displayName":"Tomasz Mizerkiewicz","mainAliasDisplayName":"Tomasz Mizerkiewicz","mainAlias":false,"initial":"\u0000","personId":72351924,"imageId":null,"shortDescription":null,"aliases":null,"description":null,"birthDate":null,"deathDate":null,"lastUrl":null,"personRole":"id":65372160,"symbol":"author","roleName":"Autor");});/*]]>*/ Produkt niedostępny Zarezerwuj i odbierz w księgarni stacjonarnej PWN Dodaj do schowka Opis

  • Dane szczegółowe

Nić śmiesznego Książka stanowi udaną próbę rozpoznania historii komizmu literackiego w Polsce. Omówione zostały pod tym kątem wybrane prądy artystyczne: futuryzm, socrealizm, postmodernizm oraz literatura wojny i okupacji, twórczość drugiego obiegu, problematyka emigracyjna oraz poetyki autorskie - B.Schulz, W. Gombrowicz, A.Świerszczyńska, T.Różewicz.Prezentując tak szeroką panoramę zjawisk z polskiej literatury współczesnej w dziedzinie komizmu, monografia stanie się z pewnością pozycją obowiązkową nie tylko dla literaturoznawców, ale i dla badaczy współczesnej filozofii kultury i socjologii zajmujących się fenomenem śmiechu, żartu, karykatury, szyderstwa itd., a także dla historyków sztuki nowoczesnej i ponowoczesnej.
Nic smiesznego


DOWNLOAD: https://walllowcopo.blogspot.com/?download=2tTuaz

350c69d7ab


https://soundcloud.com/premna0dispba/izotope-rx8-free-trial

https://soundcloud.com/lapnipiochi/red-alert-download-full-version-crack-free

https://soundcloud.com/cofamitdia1987/prezi-free-download-crack-repack

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page